Referat fra Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling torsdag d. 28. februar 2019 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling afholdt i Røde Kors Genbrugsbutik, Storegade 64, Stege Møn og Bogø afdeling

Formand Kurt Jensen bød velkommen og mødet startede med en fællessang.
Derefter blev udpeget en dirigent.
Ebbe Ravnsted-Larsen blev enstemmigt valgt til dirigent, og han kunne konstatere generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

Dagsordenen blev godkendt og ordet blev givet til formanden for årets beretning.

Formandens beretning: v/ Kurt Jensen

Røde Kors Møn/Bogø er en økonomisk og arbejdsmæssig velfungerende god lille afdeling.
Aktiviteterne kører fint og aktivitetslederne er gode til at tage hånd om tingene. Bestyrelsesarbejdet er meget nemt når alle byder ind og tingene håndteres i en god og hyggelig atmosfære.

Som noget nyt, har vi inviteret aktivitetslederne og bestyrelserne i Vordingborg, Præstø og Møn til et aftenmøde, for at se om vi kunne udbygge samarbejdet til flere områder end der, hvor vi i forvejen arbejder fælles. Der var stort fremmøde og interesse, vi fik en god snak, men lidt for kort tid. Projektet skal helt sikkert følges op.

Vi har været på bustur med alle frivillige til Røde Kors Genbrugs Center i Horsens. Det var en spændende tur, som gav et stort indblik i håndtering og sortering af det indkomne tøj samt udvælgelse af det vi modtager derfra til butikken.

Af hensyn til miljøet, går vi i butikken væk fra plastposer og over til papirsposer.

Vi har i 2018 samarbejdet med andre aktører omkring julehjælp, for at forbedre fordelingen.
Stege Kirke, Fanefjord Kirke, Leons Club, Dansk Folkehjælp, Danmark imod mad spild og en Facebook gruppe der blev afholdt et godt møde og alle synes, det var en god ide at arbejde sammen om at hjælpe flest mulige.

Bestyrelsen har som noget nyt bevilliget, at der kan ansøges om kr. 2.500,- hvert år fra de 3 plejecentre på Møn, Fanefjord, Ulvsund og Klintholm til et arrangement til glæde for beboere o.a.

Butikken er vores suverænt største aktivitet med rigtig mange frivillige, som bidrager med en stor ugentlig arbejdsindsats. Tusind tak til alle de frivillige for et flot stykke arbejde. Også stor tak til Dorte Andersen og Helle Adelfest, som står for ledelsen af butikken.

Vågetjenesten har i det forløbne år har haft travlt med udvikling af aktiviteten, rekruttering af frivillige, kursus til Vågerne etc. og mange jobs. Aktiviteten ledes af Lena Dam-Nielsen og Anne Bertelsen, flot arbejde og stor tak.

Besøgstjenesten har igen i 2018 været i gode hænder hos Inge Kristensen, som sørger for at
matche besøgsven og modtager bedst muligt. Derudover har hun stået for den årlige fest for sine frivillige samt arbejdet som sekretær. Stor tak til Inge

Julehjælpen samarbejder med Vordingborg og Præstø afdelinger. Der var kommet rigtig mange sponsorater, donationer, julegaver, biografbilletter, æbler, juletræer, kager fra Bisca etc. Alle donationer bliver lagt på vores hjemmeside. Julehjælpen køres af Dorte Andersen, Signe Olsen Bagge og Kurt Jensen. Hjælpere fra butikken ved uddelingen, tak til alle der gav en hånd med.

Nørklere Ester Madsen er tovholder for Nørklerne og var selv med til at starte denne aktivitet op i 1971. Nogle nørklere mødes hjemme en gang om ugen på skift hos hinanden til hyggeligt samvær, andre vil hellere sidde hjemme hos sig selv, desuden mødes 10-12 nørklere 1. tirsdag i hver måned i butikken. Der produceres en stor mængde tøj til nødhjælp og salg i butikken, en stor tak til Ester og alle nørklerne.

Hjertestartere fra 2018 er alt arbejde med hjertestartere i hele Vordingborg kommune overgået til Thor Bøgvad. Han står for opsætning af nye og vedligehold af alle opsatte hjertestartere.
Som noget nyt vil vi prøve at oprette et ”let hjertestarter kursus” med Thor som instruktør.

Ferielejre, pladserne til disse lejre skal bestilles forud, så derfor har Vordingborg, Præstø og Møn afdelinger bevilliget hver kr. 30.000,- til formålet foruden hvad der måtte komme ind, fra kommunens §18 og andre sponsorater. Steffen Petersen og Lis Wulff styrer aktiviteten og har lagt et stort arbejde i at få sendt børn/unge på ferie. Anne Bertelsen er ligeledes behjælpelig. Tusind tak for indsatsen.

Kommunikation, vores hjemmeside er markant forbedret, og nu kan man regne med, hvad der står på den. Lis Wulff har godt styr på den, hun klarer også de fleste annoncer, pressemeddelelser og er ansvarlig for persondataloven. Stor tak til Lis.

Kasserer Helle Adelfest skal have stor tak, for altid at have styr på økonomi og budgetter, og få betalt alting til tiden. Vi kan trygt regne med at tingene er i orden, og dejligt at der her i bestyrelsen altid har været enighed omkring, hvad vi vil støtte.

Venskabsprojekter
Malawi, Sudan og Yemen støttes med hver kr. 30.000,-
Røde Kors Sundhedsklinik i København med kr. 20.000,-
Broen Vordingborg med kr. 10.000,-
Integration R.K. afdelingerne Præstø, Vordingborg og Møn/Bogø en bus hver til en udflugt til
Bon Bon Land med kr. 4.500,-

Flygtninge/integration da bestyrelsen ikke har modtaget nogen opdatering/orientering omkring aktiviteten og Morten Pihl ikke har deltaget i nogen bestyrelsesmøder siden 21. september 2017, besluttede bestyrelsen og de tilstedeværende medlemmer at nedlægge denne aktivitet i Møn/Bogø afdeling. De få flygtninge familier, som er på Møn, vil blive varetaget fra Vordingborg afdeling.

Landsindsamling. Det har været lidt svært at finde indsamlere, da der er rigtig mange organisationer/foreninger, der samler ind. Ruterne skal revideres og de bedste ruter vægtes højere, og vi skal være lidt tidligere ude. Resultatet var igen lidt lavere end året før. Tak til Ebbe Ravnsted-Larsen, Thor Bøgvad og Lis Wulff.

Fremtiden:
Der er kommet en invitation til at se Røde Kors Frivillighus i København for alle vore frivillige.

Vi prøver stadig at finde egnede gode projekter, som vi kan deltage i, meget gerne lokale projekter.

Formanden afsluttede med at takke alle de frivillige, aktivitetslederne og bestyrelsen for et godt samarbejde.

Revideret regnskab; v/ Helle Adelfest

Indtægter omsætning butik og kontingent: Kr. 903.200

Udgifter drift af butikken: Kr. 497.300

Resultat Kr. 405.900

Anvendt på følgende måde:
Lokale opgaver så som julehjælp, ferielejr, besøgstjenesten, vågetjenesten m.fl.
Venskabsprojekter Malawi, Sudan, Yemen og Røde Kors sundhedsklinik i København,
Broen Vordingborg
34 % til landsforeningen + overskydende driftsformue

Kopi af hele det reviderede regnskab bliver sat i mappen med mødereferater i mødelokalet.

Regnskabet godkendt af de tilstedeværende medlemmer.
Regnskabet revideres af:
ReviVision I/S
Statsautoriseret revisor

Afdelingens aktiviteter:

Butikken v/ Helle Adelfest

Vi har haft et forrygende år med et godt slutresultat. Vi har p.t. 32 dejlige personaler, som gør alt hvad de kan, for at vi kan blive ved med at øge vores salg.
I 2018 har vi fået renoveret køkkenet og opsat LED-lys overalt i butikken.

Nørklere v/ Ester Madsen

Der er afsendt 5 kasser tøj indeholdende:
75 bluser, 44 undertøjs sæt, 38 blusetrøjer, 20 par strømper, 6 tæpper.
I butikken er solgt 25 tæpper og lidt bluser.

Besøgstjenesten v/ Inge Kristensen

Besøgstjenesten fungerer stille og roligt med stabile besøgsvenner. Der har været afgang af både besøgsvenner og modtagere. 7 nye venner er kommet til 2018, vi er 20 besøgsvenner, samme antal som sidste år. 3 på venteliste, som er lidt vanskelige at finde venner til af forskellige årsager.
Besøgstjenesten har modtaget kr. 10.000,- i §18 midler fra kommunen.
Sommerturen for besøgsvenner med modtagere gik til Lollesgaard, Nyord, hvor vi fik frokost og senere kaffe. Nørklerne var også inviteret med.
Desuden en juleafslutning med middag for besøgsvenner, hvor vi kan takke for indsatsen i det for-løbne år, samt udveksle erfaring og hilse på hinanden, de nye venner får også hilst på de andre.
Jeg vil engang i det nye år arrangere et foredrag om demens – da de fleste af os kommer i kontakt med lidelsen.

Vågetjenesten v/ Lena Dam-Nielsen, Anne Bertelsen

Dækker hele Vordingborg kommune, vi er 33 frivillige vågere, og får ofte henvendelser fra folk der gerne vil være med.
De plejehjem vi samarbejder med er p.t.:
Klintholm, Ulvsund, Fanefjord, Solvang, Rosenvang, Solhøj, Skovbo og Multicenter Præstø.
Da vi tog Multicenter Præstø ind i sommer, vil vi lige se hvordan efterspørgslen er, inden vi tager ”nye” plejehjem ind. Vi tager også ud i private hjem.
Vi startede en ny gruppe op i Præstø i foråret, og er nu på 9 vågere.
Vi samarbejder med Ældresagen, og de har tilbudt noget materiale, der kunne give rigtig god me-ning til personalet på plejecentrene.

Hjertestartere v/Thor Bøgvad, Kurt Jensen

Thor har været alle startere igennem i 8. Måned 2018, og vil inden længe lave genbesøg. Der er nog-le, hvor batterierne skal udskiftes. Der har været hærværk på 1 udendørs opsat starter, det er gået ud over både skab og starter. Skaderne er udbedret for ejernes regning.
Der er solgt 2 startere, begge opsat i Præstø.
1 starter er flyttet fra Tøvelde Forsamlingshus til grundejerforeningen Noret. Rødkilde Højskole har fået deres starter op i et udendørs skab, skabet doneret af Røde Kors Møn.

Ferielejre v/Steffen Petersen

I 2018 sendte vi 27 børn og unge af sted på lejr.
Der blev sent tilkøbt 4 ekstra pladser. Ferielejrene har modtaget kr. 37.500,- §18 midler.
Der er uddelt foldere til de familier som modtog julehjælp, og der er uddelt foldere i butikker og biblioteker i Stege, Vordingborg og Præstø.
Vi satser på 2 lejre i år. Der er bestilt 20 pladser for børn (afholdes i DK) og 10 pladser for unge (afholdes i Sverige)
Der vil blive annonceret i lokalaviserne.

Julehjælp v/ Kurt Jensen

Røde Kors Møn/Bogø har i 2018 uddelt julehjælp til 26 børnefamilier med 55 børn.
Stor tak til Leif Nielsen, Rema1000 for hans store arbejdsindsats.
Vordingborg kommune for §18 midler kr. 65.000,-
Fanefjord sparekasse Fond har bidraget med kr. 15.000,-
Øvrige donationer bliver lagt på vores hjemmeside.

Venskabsprojekter v/ Kurt Jensen og Jørgen Bagge

Sudan: Projektet i Sudan er blevet lukket med udgangen af 2018. RK er ved at lave en afrapporte-ring fra 1. halvår 2018. Jørgen gav en kort orientering om formål og aktiviteter i projektet.

Malawi: Landet fortsætter som venskabsprojekt i 2019. Malawi støttes bl.a. med sundheds- og hy-giejneoplysning, adgang til rent drikkevand og bygning af latriner.

Jørgen orienterede om sine beklagelser til RK om besværlighederne med at få løbende oplysninger om projekterne. RK erkender problemet og oplyste om, at RK har etableret et verdenskort på internettet, hvor man ved at trykke på de enkelte lande kan få oplysninger om RK’s aktiviteter der.
Yemen: Kurt orienterede om RK opgaverne i Yemen.
Bidrag til lokalsamfunds modstandskraft overfor sygdomme, katastrofer og konflikt. Projektet hjælper med opbygning af lokalsamfundet til en god lokal organisering. Fattige husholdninger støt-tes med adgang til sikker vandforsyning og latriner samt viden om en sund hygiejnepraksis. Gravide og mødre til spædbørn og børn under 5 år deltager i mor barn sundhedsaktiviteter. Der gennemføres katastrofe forebyggende aktiviteter, førstehjælpstræning og lokale beredskabsplaner.

Indkomne forslag

Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Helle Adelfest (genvalg)
Lis Wulff (genvalg)

Valg af suppleanter for 1 år.

1. Lone Jacobsen (genvalg)
2. Nina Mathiasen (genvalg)

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger:

Formand: Kurt Jensen
Næstformand/sekretær Inge Kristensen
Kasserer: Helle Adelfest
Øvrige: Lis Wulff
Dorte Andersen
Steffen Petersen
Joan Ternstrøm

Suppleanter: Lone Jakobsen
Nina Mathiasen

Formand Kurt Jensen og kasserer Helle Adelfest tegner overordnet Røde Kors Møn.

Eventuelt

Afdelingen var under mødet vært ved kaffe/te og hjemmebagt kage samt øl og vand.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Næste møde torsdag den 4. April 2019 kl. 18.00

Dirigent: Referent
Ebbe Ravnsted-Larsen Inge Kristensen

IK/05.03.2019