Nyheder - Møn - Røde Kors

Nyt fra Røde Kors Møn

14.02.21 | liswulff

En hilsen og tak til jer alle sammen

Kære alle Tak for den store hjælp med stort og småt igennem dette mærkelige år med corona. Tak for alle bidrag både i form af tøj, penge til indsamlingen og til julehjælpen. Vi vil glæder os rigtig meget til at kunne butikken igen på et tidspunkt om forhåbentlig ikke så længe. Læs mere

30.10.20 | liswulff

Julehjælp 2020

Julehjælp julen 2020 Der kan igen i år søges om julehjælp hos Røde Kors. Ansøgningsskema er vedhæftet. Læs mere

26.04.20 | liswulff

Genåbning af butikken

Butikken er nu åben og har åbent tirsdag-lørdag. Mandag holder vi lukket   Læs mere

10.01.20 | liswulff

Ferielejre 2020

Ungdommens Røde Kors´ferielejre 2020 Hvis der er interesse for, at jeres barn/børn får en god sommeroplevelse sammen med andre børn og unge, tilbyder Røde Kors ferielejre af en uges varighed i juli . Ferieopholdet for børn er i Danmark og for unge er det i Sverige. Der vil være et centralt opsamlingssted på afrejsedagen. Læs mere

Nyheder

Generalforsamling afholdt i Røde Kors Genbrugsbutik, Storegade 64, Stege
(Udskudt fra februar 2021 pga. corona situationen)
Møn/Bogø afdeling
Formand Kurt Jensen bød velkommen og mødet startede med en fællessang.
Derefter blev udpeget en dirigent.
Ebbe Ravnsted-Larsen blev enstemmigt valgt til dirigent, og han kunne konstatere generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

Dagsordenen blev godkendt og ordet blev givet til formanden for årets beretning.

Formands beretning: v/ Kurt Jensen

Det har været et underligt Corona-år, hvor alting gik i stå. På trods af 3 mdr. nedlukning af butik-ken, manglende tirsdagsmarked og mandags lukket kom butikken ud med et godt resultat. En aflyst sommertur. Bestyrelsen besluttede derfor, som tak til alle de butiksfrivillige, at overrække en køb-mandskurv op til jul for en flot indsats.

Der har været fællesspisning i Mønshallen 9. sep. Kurt deltog med indlæg om RK afdelingens akti-viteter både lokalt og internationalt, om hvad vi bruger pengene fra butikken til. Inge fortalte om besøgstjenesten.
Et møde om ensomme unge på Møn med Rotary, Bo & Naboskab, Oasen, Mønshallerne og Stege Lokalforum. Inge deltog, begge tiltag er sat på “Hold” indtil videre pga. Corona.

Filmoptagelse i butikken af Filmskolen – “Second Hand”

Helle har valgt at trække sig som butiksleder. pga. corona, men sørger fortsat for afstemning af kas-sen etc. når butikken er lukket. Så hun har stadig helt styr på både regnskab og budgetter.

Pga. stor arbejdsbyrde holder Dorte nu desværre for en periode og overlader butiksansvaret til
Joan og Svend, med sig selv som back-up.

Ester Madsen, har overgivet tøjlerne for Nørklerne til Dorthe Johansen.

Lena og Anne styrer vågetjenesten, aktiviteten hører nu under både Røde Kors og Ældresagen i alle afdelinger i hele Vordingborg kommune.

Steffen har trukket sig som aktivitetsleder af ferielejr, Lene Brøndsted fra Vordingborg afd. står nu for ferielejrene indtil videre. Der er taget kontakt til Præstø og Vordingborg afd. og Ungdommens Røde Kors har lovet at hjælpe.

Fremtiden

1. Tilskud til underholdning på vores plejehjem 1 årligt arrangement, ønsker vi at genoptage.

2. Sundhedsklinikken og Broen Vordingborg Venskabsprojekter

3. Julehjælp – Der skal aftales nye måder at gøre tingene på, også økonomisk. Der er aftalt et
evalueringsmøde i Præstø senere på året.

4. Vi vil forsøge at få et samarbejde med de Blå Spejdere.

5. Der er kommet et tiltag om at samle alle idrætsklubber på Møn med Mønshallerne som
omdrejningspunkt.

6. Netværksmøde med de sydsjællandske Røde Kors afd. Næste møde er på Møn.

7. Det nye Ungdomshus i Stege?? lyder spændende

8. Der blev talt om at genoplive Danmark spiser sammen, bare i mindre målestok og med
Mønshallen Cafeteria som fast leverandør af mad og servering.

Formanden afsluttede med at takke alle frivillige, aktivitetsledere og bestyrelsen for et godt samar-bejde.

Revideret regnskab; v/ Helle Adelfest

Indtægter omsætning butik og kontingent: Kr. 831.532

Udgifter drift af butikken: Kr. 369.529

Resultat Kr. 462.003

Anvendt på følgende måde:
Lokale opgaver så som julehjælp, ferielejr, besøgstjenesten, vågetjenesten m.fl.
Venskabsprojekter Malawi, Rwanda, Ukraine og Røde Kors sundhedsklinik i København,
Broen Vordingborg, De blå spejdere, Oasen
34 % til landsforeningen + overskydende driftsformue

Kopi af hele det reviderede regnskab bliver sat i mappen med mødereferatet i mødelokalet.

Regnskabet godkendt af de tilstedeværende medlemmer.
Regnskabet revideres af:
Revisor Kirsten Kirkhoff

Afdelingens aktiviteter:

Butikken v/ Dorte Andersen

Der går rigtig godt i butikken, vi har haft en stor omsætning siden vi åbnede igen ca. kr. 800.000,-
Lige pt. er der nok på alle holdene, men vi kan altid bruge flere, så vi kan få dækket alle lørdags vagterne.
Vi får stadig meget tøj ind.

Nørklere v/ Dorthe Johansen

Møderne 1. tirsdag i måneden i butikken blev pga. corona sat på pause hele 2020, Der produceres stadig på højtryk i hjemmene. Der er ca. 15 flittige hænder.

I 2020 er der afsendt 5 kasser nørkletøj til nødhjælp.
100 sweatere, 15 blusetrøjer, 35 undertøjs sæt, 20 par sokker.

Desuden er der solgt en del tæpper i butikken.

Besøgstjenesten v/ Inge Kristensen

2020 var et meget stille år, kun få henvendelser om at få en besøgsven, da vi også har været udeluk-ket fra plejecentrene, besøg i private hjem har været op til ven/modtager om det kunne lade sig gøre, ellers er kontakten holdt via telefon, hvor det har været muligt.

Vi er pt. 18 besøgsvenner med 13 modtagere. Der er modtagere, hvor det er svært at matche med en besøgsven, som er villig til at påtage sig opgaven. Der kan være psykisk lidelse, demens, depression o.a. sygdomme.

Ingen udflugt eller juleafslutning i 2020, så § 18 midlerne er overført til indeværende år.

Vågetjenesten v/ Anne Bertelsen
.
Der er nu 29 vågere – to nye på vej.
Det sidste år har været præget af Corona, ikke ret mange vågevagter, da vi har været “forbudt ad-gang” og efterfølgende et langt stykke tid KUN måtte våge på plejecentrene og ikke i private boli-ger. Der er nu igen fuld tilladelse til at våge i både private hjem og på centrene.

Ferielejre

Det lykkedes at sende 21 børn og unge på ferielejr

Hjertestartere v/Thor Bøgvad (afbud)

Thor Bøgvad og John Nielsen varetager alt omkring hjertestartere i hele Vordingborg Kommune.

Landsindsamling v/Lis Wulff (afbud)

Landsindsamlingen var ikke den helt store succes, arbejdet med at arrangere er stadig det samme, men tilslutningen er ringe. Det er tid til nytænkning.

Julehjælp v/ Kurt Jensen

Vi har i 2020 samarbejdet med Vordingborg og Præstø omkring opstarten af julehjælp, og alt gik som vanligt, indtil Rema 1000 meddelte, at de ikke ønskede at levere julepakkerne og/eller deltage i udleveringen. Så selve uddelingen foregik her fra bagbutikken. Der blev uddelt julehjælp til 26 fa-milier med 42 børn, men med pakker, gavekort, kager og juletræer.

Kommunikation v/ Lis Wulff

Hjemmesiden er i drift og fungerer, som den skal med de informationer, der er relevante.
Den opdateres så snart der er noget nyt.

Venskabsprojekter v/ Kurt Jensen

Rwanda
Malawi
Ukraine
RK Sundhedsklinik København
Broen Vordingborg
.

Indkomne forslag Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Helle Adelfest (genvalg)
Lis Wulff (genvalg)
Anne Bertelsen (nyvalg)

Valg af suppleanter for 1 år.
1. Lone Jacobsen (genvalg)
2. Nina Mathiasen (genvalg)
3. Hanne Arnly (nyvalg)

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger:

Formand: Kurt Jensen
Næstformand/sekretær Inge Kristensen
Kasserer: Helle Adelfest
Øvrige: Lis Wulff
Dorte Andersen
Steffen Petersen
Joan Ternstrøm
Anne Bertelsen

Suppleanter: Lone Jakobsen
Nina Mathiasen
Hanne Arnly

Formand Kurt Jensen og kasserer Helle Adelfest tegner overordnet Røde Kors Møn/Bogø

Eventuelt

Ebbe Ravnsted-Larsen fik overrakt en gavekurv samt en 30-års nål for medlemskab.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden

Næste møde torsdag 2. September 2021 kl. 18.00

Dirigent: Referent
Ebbe Ravnsted-Larsen Inge Kristensen

IK/30.06.2021