Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00
Generalforsamling afholdt i Røde Kors Genbrugsbutik, Storegade 64, Stege – Møn/Bogø afdeling

Formand Kurt Jensen bød velkommen og mødet startede med en fællessang.
Derefter blev udpeget en dirigent.
Ebbe Ravnsted-Larsen blev enstemmigt valgt til dirigent, og han kunne konstatere generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

Dagsordenen blev godkendt og ordet blev givet til formanden for årets beretning.

Formandens beretning: v/ Kurt Jensen

Røde Kors Møn/Bogø er en økonomisk og arbejdsmæssig velfungerende god lille afdeling.

Om kort tid skal vi mødes med en lille gruppe af bestyrelserne i Præstø, Vordingborg og Møn,
Vi samarbejder på flere områder, ”kommunekreds” kalder RK det. Håber vi får en god snak, der er en del der skal koordineres.

Af miljø hensyn gik vi i 2020 væk fra plastik poser og over til papirsposer. De er godt nok lidt dyre-re, men vores opfordring til fælles indkøb af papirsposer, blev sendt til konsulent Bo Hansen, der oplyser at emnet var på dagsordenen til Landsmødet, og det er vedtaget at udfase plastikposer i Røde Kors permanent. Der skal opkræves et beløb for alle poser fremover.

Der er talt om at genoplive Danmark spiser sammen, bare i mindre målestok og med Mønshallen cafeteria som fast leverandør af mad, servering m.v. Førstespæde skridt er taget og indkaldelse til første møde tirsdag 1. marts 2022.

Butikken er suverænt vores største aktivitet, vi har stadig rigtig mange frivillige som lægger en stor ugentlig arbejdsindsats. Butikkens salg er endnu en gang steget, tusind tak til alle frivillige for et flot stykke arbejde.

Vågetjenesten Lena og Anne har i det forløbne år haft travlt med udvikling af aktiviteten og for at skabe gode arbejdsbetingelser for vågerne. Tak til Lena og Anne for et flot arbejde.

Besøgstjenesten har i 2021 ligget trygt og godt i hænderne hos Inge, som hvis det har været muligt, har stået for alt det praktiske og den årlige fest for de frivillige, tillige med arbejdet med både at tømme containere, være næstformand og sekretær, stor tak til Inge.

Julehjælpen
Julehjælpen har i 2021 været helt anderledes end tidligere år, samarbejdet med Vordingborg og Præstø er nu blot af mere overordnet karakter, annoncer og kurvenes pris er ens, resten står hver en-kelt afdeling suverænt selv for.
Julehjælpen køres af Dorte, Signe, Lone og Kurt. Ved udleveringen stor hjælp af Hanne Arnly og Bjarne. Tak til alle der gav en hånd til årets uddeling. Julekurvene var i år fra Bogø Brugs.

Nørklerne
Ester Madsen, som startede Nørklegruppen her på Møn sammen med Martha Fjordhøj, havde begge i efteråret 2021 50 års jubilæum. Tirsdag den 5. oktober holdt vi en lille højtidelighed hvor Bo Han-sen fra RK overrakte Ester og Martha deres 50 års nåle, endvidere fik Ida Klein Jørgensen en nål for 35 år bag strikkepindene.
Efterfølgende har Dorthe Johansen, der er tovholder for nørklerne været i gang med at finde ud af, hvor mange der var ”glemt” og skulle hædres i gruppen. Der viste sig at være ikke mindre end 16 damer, 4×2år – 3×5år – 4×10år – 1×15år – 4×20år, så der er uddelt årsnåle for tilsammen 300 års tro tjeneste som nørkler. Der er taget billeder og de er sendt ind til optagelse i Røde Kors bladet.

Hjertestartere

Fra 2021 er alt arbejdet med hjertestartere i hele Vordingborg kommune overgået til Thor og John, de har stået for opsætning af nye startere og vedligehold af alle opsatte hjertestartere, det har be-stemt ikke været uden problemer, men de har taget udfordringen op.
Tak til Thor og John

Ferielejre

Lene Brøndsted fra Vordingborg afd. (som har overtaget efter Steffen) søger om pladserne til disse lejre for hele kommunen. Der er sendt 7 børn og unge på ferielejr fra Møn/Bogø området. Hun har lagt et stort arbejde i det, tusind tak for indsatsen. Lene vil meget gerne komme til vores næste be-styrelsesmøde.

Kommunikation
Vores hjemmeside styres godt af Lis Wulff og klarer de fleste annoncer, pressemeddelelser og er ansvarlig for persondataloven med alt det bøvl dette indebærer. Stor tak til Lis

Kasserer
På pengesiden skal der lyde en stor tak til Helle, for altid at have styr på vores økonomi og budget-ter samt at få betalt alting til tiden, vi kan trygt regne med at tingene er i orden. Der har i bestyrelsen altid været stor enighed omkring, hvad vi vil støtte, således har vi under corona nedlukningen klaret de sidste donationer pr. telefon.

Venskabsprojekter
Malawi, Myanmar, Zimbabwe og Bangladesh støttes med hver kr. 20.000,-
Ukraine har vi valgt at støtte med kr. 50.000,-
Sundhedsklinikken i København med kr. 10.000,-
Broen Vordingborg med kr. 30.000,-
De blå spejdere støttes med kr. 5.000,-
Oasen støttes med kr. 5.000-
Hjertestarter ved Bogø Brugs ca. kr. 17.000,-

Landsindsamling
Konsulenten fra Røde Kors har i 2021 været hjælpsom, men det var vanskeligt at finde indsamlere, 3 havde meldt sig til at tage en rute, der kom 1, resultatet giver sig selv.
Der er enighed i bestyrelsen om at stille landsindsamlingen i bero nogle år.

Fremtiden
Lokalforeningen Røde Kors Møn/Bogø har 90 års jubilæum oktober 2022
Genbrugsbutikken har 25 års jubilæum 2022
Vågetjenesten har 10 års jubilæum 2022
Vi er altid på jagt efter egnede gode projekter som vi kan støtte/deltage i lokalt.

Formanden sluttede med at takke alle frivillige og bestyrelsen for godt samarbejde.

Revideret regnskab; v/ Helle Adelfest

Indtægter omsætning butik og kontingent: Kr. 954.535

Udgifter drift af butikken og øvrige udgifter Kr. 400.703

Resultat Kr. 553.832

Anvendt på følgende måde:
Lokale opgaver så som julehjælp, ferielejr, besøgstjenesten, vågetjenesten m.fl.
Venskabsprojekter Ukraine, Malawi, Bangladesh, Myanmar, Zimbabwe og Røde Kors sundheds-klinik i København, Broen Vordingborg, De blå spejdere, Oasen
34 % til landsforeningen + overskydende driftsformue
Kopi af hele det reviderede regnskab bliver sat i mappen med mødereferatet i mødelokalet.

Regnskabet godkendt af de tilstedeværende medlemmer.
Regnskabet revideres af:
Revisor Kirsten Kirkhoff

Butikkens omsætning er hele omdrejningspunktet for Røde Kors Møn afd., det koster at tjene pen-ge, men en af vores helt store poster er negativ rente, gebyr på div. kort betalinger, MobilePay og ikke mindst gebyr til banken for at komme af med vores kontanter. Det beløber sig til kr. 30.245,- i 2021.

Afdelingens aktiviteter:

Butikken v/ Dorte Andersen

Der går rigtig godt i butikken, men vi kan altid bruge flere, så vi kan få dækket mandag og alle lør-dags vagterne.
Vi får stadig meget tøj ind.

Nørklere v/ Dorthe Johansen

25 nørklere tilknyttet, som har produceret 140 sweatere, 87 blusetrøjer, 26 undertøjssæt, 25 par strømper og 3 huer, som er sendt til Kiplev i 2021.
Desuden er der solgt en del tæpper i butikken.

Besøgstjenesten v/ Inge Kristensen

15 besøgsvenner med 14 modtagere.
For de overførte § 18 midler fra 2020, gik sommerturen med ven og modtager og Nørklerne til Klintholm Havn fiskerestaurant, desværre var vejret ret vådt den dag, men ellers hyggelig dag.
Desuden en hyggelig julemiddag for besøgsvennerne på Hotel Møn i november.

Vågetjenesten v/ Lena Dam-Nielsen

25 vågere i hele kommunen fordelt på Møn, Vordingborg og Præstø. 10 ud af de 25 våger i alle om-råder.
5 vagter i år, vi dækker ringe, er stadig ramt af covid.
Vi mangler nye frivillige, især til at dække nattevagter.
.
Ferielejre
Se under formandens beretning.

Hjertestartere v/Thor Bøgvad (afbud)

Det er stadig op ad bakke med at få reservedele hjem. Sidste nyt er, at vor afdeling har bevilliget en hjertestarter til opsætning ved Bogø Brugs, starteren er leveret, vi venter på opsætning.

Landsindsamling v/Lis Wulff

Landsindsamlingen var ikke den helt store succes, arbejdet med at arrangere er stadig det samme, men tilslutningen er ringe.

Julehjælp v/ Kurt Jensen

Vi har på Møn uddelt julehjælp til 31 familier med 57 Børn – der er uddelt 2 afslag. Der var donati-oner fra kommunen og Fanefjord Fond, julegaver fra Bogø, Lego, juletræer fra Sørlingegård og en trailerfuld kager fra Kjeldsen.

Kommunikation v/ Lis Wulff

Hjemmesiden er i drift og fungerer, som den skal med de informationer, der er relevante.
Den opdateres så snart der er noget nyt.

Venskabsprojekter v/ Kurt Jensen
Se under formandens beretning.

Indkomne forslag
Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Kurt Jensen (genvalg)
Dorte Andersen (genvalg)
Joan Ternstrøm (genvalg)
Hanne Arnly (genvalg)
Inge Kristensen (genvalg for 1 år) For at skabe bedre balance i valg af medlemmer,

Valg af suppleanter for 1 år.

1. Lone Jacobsen (genvalg)
2. Nina Mathiasen (genvalg)
Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger:

Formand: Kurt Jensen
Næstformand/sekretær Inge Kristensen
Kasserer: Helle Adelfest
Øvrige: Lis Wulff
Dorte Andersen
Hanne Arnly
Joan Ternstrøm
Anne Bertelsen

Suppleanter: Lone Jakobsen
Nina Mathiasen

Formand Kurt Jensen og kasserer Helle Adelfest tegner overordnet Røde Kors Møn/Bogø

Eventuelt

Dorte Andersen fik overrakt en gavekurv samt en 25-års nål for medlemskab.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden


Næste møder torsdage kl. 18.00

Den 21. april 2022
Den 30. juni 2022
Den 8. september 2022
Den 17. november 2022

Dirigent:Ebbe Ravnsted-Larsen
Referent: Inge Kristensen

IK/26.02.2022